Leadership

Home / Leadership

About

Wang, Xiaojun

Dean, Vice Chairwoman of the School Council, Professor

Meng, Shengwang

Chairman of the School Council, Associate Dean, Professor

Yin, Jianxin

Associate Dean, Associate Professor

Wang, Zhidan

Vice Chairman of the School Council

Li, Yang

Associate Dean, Professor

Li, Jingping

Associate Dean, Professor